In Nederland geldt het uitgangspunt dat elke overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden beëindigd. Gelukkig maar, anders zouden partijen ongewenst voor eeuwig vastzitten in een samenwerking. En daar wordt niemand gelukkig van. Toch kun je niet altijd en zomaar van dat recht gebruik maken. De partij in deze rechtszaak moest zijn beëindiging in elk geval anders regelen.

Samenwerking

Het betreft de samenwerking tussen Just4Kids en Just Media. Just4Kids is uitgever van tv-series, boeken, spellen en theatershows gericht op jongeren. Just Media is distributeur van mediaproducten. Sinds 2010 werken partijen samen. De samenwerking komt erop neer dat Just Media de mediatitels van Just4Kids verkoopt en distribueert. De opbrengsten van de verkoop betaalt Just Media, na aftrek een vergoeding voor haar eigen diensten, aan Just4Kids.

Partijen hebben hun afspraken niet op papier gezet. Een ander detail wat de zaken niet eenvoudiger maakt is dat Just Media 50% van de aandelen in Just4Kids houdt. Fokko Holding houdt de andere 50% van de aandelen en is ook bestuurder van Just4Kids.

In november 2019 sommeert Just4Kids Just Media tot nakoming van de tusen hen bestaande afspraken. In september 2020 ontbindt Just4Kids de overeenkomst met Just Media op grond van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Verder deelt Just4Kids Just Media mee dat zij haar mediatitels per 1 november 2020 bij een andere distributeur zal onderbrengen. Hierna blijft het vrij stil aan de zijde van Just Media.

Just4Kids start een kort geding en vordert onder andere dat:

 • Just Media volledige medewerking verleent aan de overdracht van de website, e-mail, servers en administratie van Just4Kids;
 • Het Just Media wordt verboden om op enigerlei wijzer betrokken te zijn bij de mediatitels;
 • Alle fysiek zaken met betrekking tot de mediatitels overdraagt;

Beëindiging overeenkomst

Om een oordeel te kunnen geven over de vorderingen van Just4Kids moet de rechter eerst bepalen of de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Just4Kids stelt dat zij de overeenkomst voor onbepaalde tijd sowieso te allen tijde mag opzeggen. Hoewel de hoofdregel is dat een duurovereenkomst in beginsel te allen tijde opzegbaar is, kan dat niet altijd zonder meer.

Er is geen schriftelijke overeenkomst en Just4Kids voert ook verder weinig aan om haar stellingen te bewijzen. Dit in tegenstelling tot Just Media, die een en ander goed gemotiveerd betwist. Just Media stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, namelijk zolang Just Media aandeelhouder is van Just4Kids. Verder stelt Just Media dat er sprake is van een gecombineerde aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst, die elementen bevat van onder meer opdracht, huur en exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken. Opzegging van de overeenkomst kan volgens Just Media dan ook alleen wegens zwaarwegende reden of met een lange opzegtermijn. Just Media verstrekt de titels van Just4Kids samen met andere mediatitels in licentie aan haar klanten. Zou de opzegging door Just4Kids rechtmatig zijn, dan kan Just Media per direct haar overeenkomsten jegens haar klanten niet meer nakomen.

De rechter

De rechter vindt het niet voldoende aannemelijk dat de ontbinding van de overeenkomst door Just4Kids rechtsgeldig is en oordeelt dat Just4Kids de overeenkomst niet zonder zwaarwegende reden of redelijke opzegtermijn kan opzeggen. En omdat dit een procedure in kort geding is, is er geen ruimte voor aanvullende bewijsvoering. Voorlopig zijn partijen dus nog tot elkaar veroordeeld. En gezien partijen al bij de rechter tegenover elkaar staan, zal die samenwerking geen feestje meer worden.

De rechter wijst vervolgens ook alle andere vorderingen van Just4Kids af. Met name omdat hij vindt dat Just4Kids haar stellingen niet voldoende heeft onderbouwd en bewezen. Er is nader feitenonderzoek en bewijslevering nodig, maar daarvoor is in een kort geding geen plaats. Zitten partijen nu voor eeuwig aan elkaar vast in hun samenwerking? Dat niet, maar Just4Kids zal wel wat zorgvuldiger te werk moeten gaan om de overeenkomst te beeindigen.

Afspraken vastleggen?

Ik vraag me af of hier sprake is van procederen tegen beter weten in of van een advocaat die te weinig moeite heeft gedaan om de bewijsvoering voldoende rond te krijgen. Wat buiten kijf staat, is dat het ontbreken van een contract partijen hier een hoop ellende oplevert. Hadden partijen de moeite genomen om aan het begin van hun samenwerking afspraken te maken en vast te leggen, dan was het nu niet zo ingewikkeld geweest om boven water te krijgen welke afspraken er tussen partijen gelden. Ook al hebben we in Nederland het uitgangspunt dat iedere duurovereenkomst kan worden opgezegd, deze partijen zijn nog wel even tot elkaar veroordeeld.

Wil jij niet voor eeuwig aan je samenwerking vast zitten? Begin dan met mijn Checklist Succesvol Samenwerken.

Meer lezen?

Na de samenwerking?

Leg je afspraken vast, ook voor anderen.

 

Bij het aangaan van een overeenkomst met een ICT-leverancier is het goed om ook stil te staan bij het einde van die overeenkomst, hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt. Heb jij er wel eens over na gedacht? Voorkom een pijnlijk afscheid met goede afspraken. Wat staat jou als ICT-manager te wachten als je organisatie besluit over te stappen naar een andere leverancier? Lees meer

 

Partijen denken vaak wel na over de start van hun samenwerking. In sommige gevallen denken partijen ook na over het einde van hun samenwerking. Maar zelden denken partijen echt na over de afspraken voor ná het einde van hun samenwerking. En toch kunnen daar ook conflicten over ontstaan. Lees mee… Lees meer

…en bij de loodgieter lekt de kraan ook altijd. En zo ook hier. Je zou denken dat advocaten zich bewust zijn van het belang van het maken van goede afspraken om conflicten achteraf te voorkomen. Dat blijkt niet altijd zo te werken, gezien deze procedure. Nu zijn advocaten natuurlijk opgeleid om te procederen, maar of dat ook leuk is als het om je eigen belangen gaat, dat betwijfel ik. Lees meer

Goede afspraken maken over je samenwerking doe je niet alleen voor jezelf. Om te voorkomen dat er later een discussie over ontstaat. Maar ook voor het geval dat je het zelf niet meer achteraf kunt regelen. Omdat je er niet meer bent. Dat is wel het laatste wat je wil natuurlijk. Maar het is vaak ook het laatste waar je over na wilt denken. Ook begrijpelijk, maar toch is het belangrijk. Zo las ik deze week een uitspraak over een situatie waarin duidelijke afspraken vooraf wellicht een rechtszaak hadden kunnen voorkomen. En een rechtszaak voorkomen is altijd de moeite waard. Lees meer

Auteursrecht binnen een samenwerking. Geen onderwerp dat direct naar boven komt als partijen samen iets willen gaan ondernemen. Partijen denken vaak pas na over het vastleggen van afspraken voor een samenwerking als er geld mee gemoeid is. Maar er zijn veel meer bedrijfsmiddelen die van waarde zijn, ook al is daar niet altijd meteen een geldbedrag aan te koppelen. Een daarvan is het auteursrecht. Dat vormde een discussiepunt in deze zaak. Lees meer

Soms blijkt een samenwerking verboden. In Nederland geldt het principe van contractvrijheid. Dat houdt in dat je (in principe) vrij bent om te bepalen met wie je een contract aangaat en wat je overeenkomt. Hier zijn wel uitzonderingen op. Ze bevat bijvoorbeeld het arbeidsrecht en het huurrecht veel dwingend recht. Daar mag je dus niet van afwijken. Ook mag een overeenkomst niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. En dat oordeelde de rechter over de volgende samenwerkingsovereenkomst. Lees meer

Het is onvermijdelijk. Aan elke samenwerking komt het eind. Hoe dan ook, of je het nu wilt of niet. Daarom is het slim om aan het begin van je samenwerking ook afspraken te maken over het einde daarvan. Zodat je niet min of meer gedwongen hoeft samen te werken met een ongewenste samenwerkingspartner. In de onderstaande zaak hebben partijen dat helaas achterwege gelaten. Lees meer

Soms zien mensen het opstellen van een contract als teken van wantrouwen ten opzichte van elkaar. Ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Niet alleen omdat elkaar vertrouwen echt niet hetzelfde is als overal hetzelfde over denken. Maar ook omdat het opstellen van een contract je helpt om duidelijkheid in je afspraken te krijgen. Onderstaande zaak gaat over de risico’s van een mondelinge overeenkomst. Lees meer

In veel samenwerkingen speelt intellectueel eigendom een grote rol. Denk maar aan het samen ontwikkelen van software, de grafisch ontwerper en de webdeveloper die samen websites ontwerpen, twee zelfstandige trainers die samen een training ontwerpen. Geregeld voorkomende samenwerkingen, waarbij partijen niet altijd bij voorbaat al afspraken maken over de samenwerking, laat staan het intellectueel eigendom. Lees meer

Vaak gaan partijen ervan uit dat er nog geen overeenkomst is, zolang partijen de overeenkomst niet hebben getekend. Maar ondertekening van een overeenkomst is niet altijd vereist, zo bepaalde de rechtbank Rotterdam. Lees meer

Partijen die gaan samenwerken, maken vaak ook afspraken over exclusiviteit. De vraag hoe ver die exclusiviteit reikt, is wel een onderwerp waar veel discussie over kan ontstaan. Om die discussie te voorkomen, kan het helpen om niet alleen te bespreken wat je samen gaat doen, maar ook waarvoor de exclusiviteit niet geldt. Hoe ingewikkeld dat kan zijn blijkt uit de volgende uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Lees meer

Je kunt het wel eens niet met elkaar eens zijn en daar een conflict over krijgen. Je kunt elkaar ook wel eens niet begrijpen en daar een conflict over krijgen. Dat laatste was volgens de rechter in deze zaak aan de hand. En dan blijkt dat de kosten van miscommunicatie best hoog zijn. Lees meer

Het gebeurt zo vaak en het gaat ook zo vaak mis. Partijen starten een samenwerking en stellen het maken van uitspraken nog even uit. “Komt nog wel”, “Nu even geen tijd voor”, “Daar komen we straks wel uit”.

In de volgende situatie hadden partijen zaken op hun beloop gelaten. Achteraf, toen er betaald moest worden, volgde de discussie alsnog. Lees meer

Partijen die gaan samenwerken, spreken ook vaak een concurrentiebeding of relatiebeding af. Dat beding geldt dan tijdens de samenwerking, maar ook nog een tijdje daarna. Op zich is het een logische afspraak. Wel is het verstandig vooraf na te denken over de consequenties daarvan. Lees meer

,

Wie mag het bedrijf voortzetten als de samenwerking eindigt? De kans dat een samenwerking op enig moment eindigt is reëel. Een van de partijen wordt ziek of overlijdt, of kiest een ander levenspad. Soms is ook een conflict tussen beide partijen de oorzaak van  het einde van de samenwerking. Dan is het wel goed als je vooraf hebt nagedacht over de vraag wie het bedrijf mag voortzetten. Lees meer

Veel samenwerkingen worden vormgegeven in een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever regelt voor zichzelf dan vaak zoveel mogelijk vrijheid om wel of geen gebruik te maken van opdrachtnemer. Op zich prima, maar het is wel goed je te realiseren dat opdrachtnemer dan ook veel ruimte heeft om andere verplichtingen aan te gaan en dus ‘nee’ moet zeggen op het moment dat opdrachtgever een beroep op hem doet. Wil je als opdrachtgever meer zekerheid over de beschikbaarheid van je opdrachtnemer? Dan zul je zelf ook verdergaande verplichtingen aan moeten gaan. Lees meer

 

Partijen starten vaak vol enthousiasme met een samenwerking. Dat enthousiasme zorgt er vaak ook voor dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het maken van goede afspraken. Hoe pijnlijk dat kan uitpakken, blijkt uit deze zaak. Lees meer

Vertrouwen is de beste basis voor een samenwerking. Dat betekent niet dat je geen goede afspraken hoeft te maken. In de onderstaande samenwerking ging het mis na de start. Dat betekende het einde van de samenwerking. Het vertrouwen was weg en de juiste afspraken ontbraken. Lees meer

Een presentatie is natuurlijk een mooi middel om inzicht te geven in het te verkopen product. Of je ook een overeenkomst moet sluiten op basis van een presentatie is een tweede vraag. In dit geval leverde het een hoop problemen op. Lees meer

Vaak ontstaan discussies en conflicten tussen samenwerkingspartners in de loop van de samenwerking of zelfs pas bij de beëindiging daarvan. In sommige gevallen loopt het eigenlijk vanaf het begin al niet zoals het zou moeten. In dit geval liep de samenwerking al ten einde, nog voor de start daarvan. Lees meer

Opdracht of samenwerking, het ligt soms heel dicht tegen elkaar en toch is het een wereld van verschil. Een samenwerking vraagt een investering. Onderdeel van een overeenkomst van opdracht is dat de opdrachtnemer betaald krijgt voor zijn werkzaamheden.

Er zijn veel partijen die een samenwerking aangaan, zeker in de wereld van de ICT. Dat gaat niet altijd goed, maar van fouten kun je leren. Het gaat vaak over de afspraken of het gebrek daaraan. Maar net zo relevant is de intentie die partijen hebben bij het aangaan van het contract. Soms komt die intentie niet overeen met de inhoud van het contract. En dan kan het contract nog zo goed zijn, maar krijg je toch gedonder in de glazen. Lees meer

 

Het gebeurt met regelmaat dat partijen gemaakte afspraken niet schriftelijk vastleggen. Er is geen tijd voor, ze vinden het niet belangrijk, weten niet goed hoe of denken ‘dat komt later wel’. Dat dat een kostbare zaak kan zijn, blijkt wel uit de onderstaande zaak tussen een tentenverhuurder en een ontwerper. Lees meer

Het enthousiasme voor het starten van een samenwerking is vaak groot. Inspirerende ideeën, grootse plannen. Dan is er meestal minder aandacht voor het maken van afspraken. Het einde van de samenwerking komt daarbij helemaal niet aan de orde. In dit geval had dat behoorlijke consequenties voor beide partijen. Lees meer

Onze natuurlijke neiging is om vooral te kijken of de andere partij zijn verplichtingen wel nakomt. Onderstaande procedure leert , dat het net zo belangrijk is om vooraf vast te stellen dat je zelf de overeenkomst wel kunt nakomen. Lees meer

ICT en recht, het is lang niet altijd een soepele combinatie. Deze uitspraak illustreert dat weer. Kern van de zaak: De zorgplicht van de
ICT-dienstverlener is niet oneindig. Lees meer

Ik heb wel vaker geschreven over de disbalans in de verhoudingen tussen de afnemer van ICT-dienstverlening en zijn leverancier. Meestal schiet de balans in de gemaakte afspraken flink door richting de belangen van de leverancier. De afnemer komt er niet zelden bekaaid af. Dat gaat me aan het hart, want een afnemer is niet zelden voor een groot deel van zijn business afhankelijk van de leverancier.

De arbiter oordeelt hier dat de vergoedingsverplichting die leverancier oplegt aan afnemer in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid. Lees meer

Een toegangssysteem met gebruikmaking van een vingerafdrukscan. Dat lijkt veilig en makkelijk. Maar het mag niet altijd. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een bedrijf onlangs een boete van € 725.000 euro gegeven voor het gebruik maken van een vingerafdrukscan voor de toegang tot de werkvloer. De AP ontving een melding van werknemers van een bedrijf dat zij verplicht zijn om met behulp van een vingerafdrukscan in en uit te klokken. Naar aanleiding van deze melding is de AP een onderzoek gestart. Lees meer

Hoeveel mensen zouden er rondlopen met hele goede ideeën voor een app, maar zijn zelf niet in staat om die ideeën tot uitvoer te brengen? Niet de kennis, kunde of vaardigheden of gewoon niet voldoende geld om de investering te doen. Sommige van deze ideeën worden toch uitgevoerd. Meestal door middel van een samenwerking. Zo’n samenwerking voor de ontwikkeling van software mislukt echter met regelmaat. Lees meer

Ontbinding wegens gebrek aan samenwerking

Het is een regelmatig voorkomend probleem. Nieuw geïmplementeerde software werkt veel te traag. Na klachten reageert de softwareleverancier met “Het zal wel aan de hardware liggen”. Dan volgt een welles-nietesspel dat niet zelden eindigt bij de rechter. Zo ook in dit geval. Bijzonder is dat de leverancier in dit geval grotendeels gelijk krijgt, maar dat de rechter de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever toch ontbindt. Vanwege het gebrek aan vertrouwen aan beide zijden op een goede samenwerking in de toekomst. Lees meer

 

Wie is er verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade bij een aanval van ransomware? De IT-dienstverlener of de klant? Deze vraag komt aan de orde in een vonnis van de rechtbank Amsterdam. Lees meer

Veel discussies en conflicten tussen contractspartijen gaan over de vraag of de opdrachtnemer of leverancier wel heeft voldaan aan de afspraken die partijen hebben gemaakt. Om dat te kunnen vaststellen, moet in de eerste plaats worden vastgesteld wat partijen hebben afgesproken. Dat is het makkelijkst als die afspraken ook op papier zijn gezet. Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen, zie ik het op dit punt heel vaak misgaan. Partijen wisselen stapels met contracten en algemene voorwaarden uit, maar wat opdrachtnemer of leverancier nu echt gaat leveren blijkt eigenlijk niet uit die stukken. Onderdeel van de vraag wat partijen hebben afgesproken is de vraag of er sprake is van een inspanningsverbintenis of van een resultaatsverbintenis. Lees meer

Een van de problemen die mensen ervaren bij het sluiten van ICT-contracten, is dat het lijkt of IT-ers een heel andere taal spreken. De ICT-dienstverlener spreekt ‘IT-taal’ en de klant spreekt zijn eigen taal. Reden voor veel miscommunicatie. Dan zou je denken dat afspraken maken tussen IT-bedrijven onderling eenvoudiger is. Maar zelfs dat blijkt ingewikkeld. Lees meer

 

NLdigital (voorheen Nederland ICT), de brancheorganisatie voor ICT-leveranciers, heeft nieuwe algemene voorwaarden gelanceerd. Veel ICT-leveranciers maken gebruik van deze algemene voorwaarden.

Volgens NLdigital zijn dit de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude voorwaarden van Nederland ICT:

 • Er zijn standaardclausules voor de verwerking van persoonsgegevens opgenomen;
 • Er is meer aandacht voor beveiliging;
 • Het onderdeel over Agilewerken is uitgebreid;
 • Clausule over SaaS-diensten is uitgebreid.

Eerder heb ik de nieuwe bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens al besproken.

In het algemeen geldt dat algemene voorwaarden vooral (eigenlijk alleen maar) de belangen van de leverancier behartigen. Wees daar alert op  en maak andere afspraken als dan nodig is. Lees meer

Het Covid-19 virus houdt ons nog steeds stevig in de greep. Op het moment van schrijven bevinden ze ons al dik 5 weken in de intelligente lockdown. De stamkroeg, je favoriete restaurantje, de sportclub, scholen, sportclubs, de tandarts en kappers zijn allemaal dicht. Grote evenementen zijn afgelast, vakanties en reisjes zijn voor nog onbekende periode uitgesteld. Contact met familie en vrienden gaat voornamelijk online of soms in de achtertuin op minstens 1,5 meter afstand. We werken zoveel mogelijk thuis, onderwijzen onze kinderen en proberen de moed erin te houden. En dat lukt de ene dag wat beter dan de andere.

In het nieuws zie je steeds meer een verschuiving van focus op medische en persoonlijke aspecten naar een focus op (bedrijfs)economische en financiële gevolgen. Economen buitelen over elkaar heen om de desastreuze gevolgen van de huidige overheidsmaatregelen te benoemen. De eerste faillissementen zijn al aangevraagd en er zijn in maart 11.000 extra aanvragen voor een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is een stijging van 42% ten opzichte van februari. En op dit moment zijn veel ondernemers aan het kijken, hoe zij met inbegrip van ‘social distancing’ toch weer open zouden kunnen, in de nieuwe anderhalve meter samenleving. Lees meer

NL Digital (voorheen Nederland ICT) heeft nieuwe algemene voorwaarden gelanceerd. NL Digital is de brancheorganisatie voor ICT-leveranciers. Voor wie het niet meer kan bijhouden: Eerst hadden we de Fenit-voorwaarden(2003), vervolgens de ICTOffice voorwaarden (2009), daarna de Nederland ICT voorwaarden (2014) en nu dus de NL Digital voorwaarden. Het is steeds dezelfde organisatie die de voorwaarden ontwerpt, alleen de naam is telkens anders. Het is me niet helemaal duidelijk of de naamsverandering tot gevolg heeft dat ze ook de voorwaarden veranderen of andersom.

Zoals gebruikelijk worden in de algemene voorwaarden vooral de belangen van de leverancier behartigd. Dat betekent dat je als afnemer extra alert moet zijn en zo nodig andere afspraken moet maken met je leverancier. Lees meer

En op slag leven we in een volkomen andere wereld…. Bijeenkomsten zijn afgelast, we werken zoveel mogelijk thuis. Vakanties en reizen gaan niet door, kinderen gaan niet naar school. België heeft zelfs de grens tussen Nederland en België fysiek afgesloten. Wat staat ons nog meer te wachten?

In deze roerige tijden met alle restricties, probeert iedereen zoveel mogelijk te doen wat mogelijk is. Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, zoiets. Dat de impact op alles enorm is, behoeft geen nadere toelichting. Dat de wereld vol vragen zit ook niet. Het antwoord op al die vragen heeft niemand. Ik ga proberen er één te beantwoorden. Lees meer

 

Eerder schreef ik al eens over de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft uitgedeeld aan organisaties die het niet zo nauw nemen met de privacy. Zo was daar het Haga-ziekenhuis dat een boete van € 460.000 kreeg, omdat zij niet voldeden aan het vereiste van tweefactorauthenticatie. Ook Uber kreeg een boete van € 600.000. Zij verzuimde niet alleen om een datalek te melden, maar deed zelfs alle mogelijke moeite om het datalek geheim te houden. En in België kreeg een burgemeester een boete van € 5.000 omdat hij de gegevens van burgers die hij uit hoofde van zijn ambt als burgemeester had verkregen, misbruikte voor zijn eigen verkiezingscampagne.

Schadevergoeding

Maar naast boetes opgelegd door de AP kan een rechter ook schadevergoeding toekennen aan een betrokkene die is benadeeld omdat de verwerkingsverantwoordelijke zich niet heeft gehouden aan de privacywetgeving. Het recht op schadevergoeding is vastgelegd in artikel 82 van de AVG. De schadevergoeding die wordt toegekend op grond van de overtreding van de AVG is een immateriële schadevergoeding. Immateriële schade ziet op pijn, leed of gederfde levensvreugde. Dit in tegenstelling tot materiële schade die ziet op schade aan lichaam of eigendommen. Lees meer

 

Soms leggen partijen al hun afspraken vast en dan blijkt dat ze toch volkomen langs elkaar heen hebben gepraat en elkaar niet voldoende hebben begrepen. Op basis van de stukken die blijken uit de uitspraak van de rechter begrijp ik niet hoe de verwarring heeft kunnen ontstaan. Laat staan dat ik begrijp waarom de advocaat van opdrachtgever heeft bedacht waarom het een goed idee is om hierover te procederen.

Wat was er aan de hand?

Lees meer

Ga je een samenwerking aan? Leg dan ook je afspraken goed vast! Veel professionele dienstverleners hebben de randvoorwaarden voor hun dienstverlening meestal goed geregeld door het gebruik van algemene voorwaarden. Het schort echter nog wel eens aan een goede omschrijving van de werkzaamheden die de dienstverlener. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt, zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer.

In de onderstaande situatie ging dat niet helemaal goed (zeg maar gerust: helemaal niet goed).

De afspraken

Lees meer

Veel organisaties maken voor hun bedrijfsprocessen gebruik van een clouddienst. De afhankelijkheid van organisatie van ICT wordt almaar groter. IT-diensten worden in de rechtspraak dan ook vaak als nutsvoorzieningen beschouwd. Maar wat als de leverancier van de clouddienst failliet gaat. Heb je wel eens nagedacht over de consequenties die dat heeft voor jouw bedrijf?

In de meeste gevallen wordt er wel een SLA en/of een exit regeling afgesproken met de leverancier. Die afspraken gaan je echter niet helpen als je leverancier failliet is. Die is immers niet meer in staat om zijn afspraken na te komen. Je bent dan volledig afhankelijk van de grillen van de curator.

Ik heb je in een serie artikelen meegenomen door een aantal aspecten van een clouddienst. Zo heb ik continuïteit van ICT (1), de data (2), de software (3) en de hosting (4) aangekaart. Al deze onderwerpen zijn relevant voor het voortzetten van het gebruik van de clouddienst door jouw organisatie, als je cloudleverancier failliet gaat. Deze keer bespreek ik een manier om het waarborgen van die continuïteit goed te organiseren. Lees meer

Een van de meest relevante aspecten van een clouddienst is de continuïteit. Partijen maken vaak wel afspraken over back-upfaciliteiten, exit procedures of andere technische voorzieningen. De continuïteit van de dienstverlening voor het geval de leverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen, krijgt echter veel minder aandacht. Dit is aan de orde bij een faillissement.

Een faillissement van je cloudleverancier heeft tot gevolg dat hij geen invloed meer kan uitoefenen op de levering van zijn diensten. Op dat moment ben je overgeleverd aan de curator. De curator heeft maar een belang en dat is zoveel mogelijk geld uit de boedel peuteren. Voor zijn eigen facturen en voor de aflossing van schulden. Het belang van de klanten van de cloudleverancier heeft dus alleen prioriteit als dat voldoende geld oplevert. In deze serie (zie hier voor het eerste, tweede en derde artikel) neem ik je mee in de verschillende aspecten van de continuïteit van een clouddienst bij faillissement van de cloudleverancier. Deze keer de hosting. Lees meer

Een van de belangrijkste vraagstukken met betrekking tot een ICT-contract vind ik continuïteit. In de overeenkomst en/of de SLA worden vaak afspraken vastgelegd over back-upfaciliteiten, exit procedures of andere technische voorzieningen. Een onderwerp dat veel minder aandacht krijgt, is de continuïteit van de dienstverlening voor het geval de leverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Bijvoorbeeld in geval van een faillissement. En dan in het bijzonder voor clouddiensten.

Op het moment dat je cloudleverancier failliet gaat, kan hij zelf geen invloed meer uitoefenen op de levering van zijn diensten. Dit is vanaf dat moment het exclusieve recht (en plicht) van de curator. Maar de curator handelt in het belang van de schuldeisers. Dat zijn niet per se de klanten van de clouddienstverlener. In deze serie (zie hier voor het eerste en het tweede artikel) neem ik je mee in de verschillende aspecten van de continuïteit van een clouddienst bij faillissement van de cloudleverancier. Deze keer de software en documentatie. Lees meer

 

 

Een van de belangrijkste vraagstukken met betrekking tot een ICT-contract vind ik continuïteit. In de overeenkomst en/of de SLA worden vaak afspraken vastgelegd over back-upfaciliteiten, exit procedures of andere technische voorzieningen. Een onderwerp dat veel minder aandacht krijgt, is de continuïteit van de dienstverlening voor het geval de leverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld in geval van een faillissement. En dan in het bijzonder voor clouddiensten. Op het moment dat je cloudleverancier failliet gaat, kan hij zelf geen invloed meer uitoefenen op de levering van zijn diensten. Dit is vanaf dat moment het exclusieve recht (en plicht) van de curator. Maar de curator handelt in het belang van de schuldeisers en dat zijn niet per se de klanten van de clouddienstverlener. Lees meer

Een van de belangrijkste vraagstukken met betrekking tot een ICT-contract is continuïteit. In de overeenkomst en/of de SLA worden vaak afspraken vastgelegd over back-upfaciliteiten, exit procedures of andere technische voorzieningen. Een onderwerp dat veel minder aandacht krijgt, is de continuïteit van de dienstverlening in het geval de leverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

Lees meer

Als een ICT-leverancier de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt, moet je hem eerst in gebreke stellen, voordat je andere stappen zet. Met die ingebrekestelling moet de leverancier ook een redelijke termijn geboden worden om alsnog na te komen. De realiteit is dat opdrachtgevers vaak mondeling of per mail wel een klacht of sommatie indienen, maar dat kan niet kwalificeren als een officiële ingebrekestelling. Toch zijn ze niet zonder betekenis, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs. Het gaat daarbij weliswaar om een conflict tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer in de bouw, maar de uitspraak is zeker net zo relevant voor ICT gerelateerde contracten. Lees meer

ICT-leveranciers staan erom bekend hun aansprakelijkheid vergaand te beperken en uit te sluiten. Zo’n beperking bestaat meestal uit het uitsluiten van indirecte en gevolgschade en het beperken van de aansprakelijkheid van directe schade. In het volgende geval was de leverancier van mening dat hij zijn aansprakelijkheid nog verder had uitgesloten. Daar ging de rechter echter niet in mee. Lees meer

Het gebeurt met grote regelmaat: partijen die een samenwerking aangaan om een applicatie op de markt te brengen. En dat gaat helaas niet altijd goed, zo illustreert ook deze uitspraak van de rechtbank Den Haag. Lees meer

“De wurggreep van de softwarereuzen” kopte het Financieel Dagblad. Het artikel ging over de wijze waarop grote softwarebedrijven (Oracle, Microsoft IBM en SAP) hun klanten met wurgcontracten opschepen om vervolgens vele miljoenen per jaar aan nabetaling op te eisen. Grote softwareleveranciers stellen zich op als monopolisten, zeggen organisaties als het Radboudumc, AkzoNobel, de Belastingdienst, KLM en Philips. Lees meer

Enige tijd geleden was ik op een klein, beetje nat maar heel gezellig rockfestival, Under the Milky Way. Daar kwam ik bovenstaande aankondiging tegen. Ik moest er erg om lachen. Die benadering van de privacywet was ik nog niet eerder tegengekomen.

Maar ik realiseerde me ook dat er nog een hoop verwarring bestaat over hoe je de AVG moet toepassen. “Sinds de invoering van de AVG kun je eigenlijk helemaal geen foto’s meer maken”, is een uitspraak die ik geregeld hoor. Gelukkig is dat niet zo. Lees meer

Er wordt in het nieuws geregeld melding gemaakt van mislukte IT-projecten. Zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen begin deze maand de overeenkomst met Deloitte voor de invoering van een nieuw systeem voor de inhuur van extern personeel, DigiInhuur opgezegd. Vorig jaar dreigde het al mis te lopen, maar toen heeft Van Nieuwenhuizen Deloitte nog wat extra tijd gegund. De bedoeling was dat het er eind maart alsnog zou worden opgeleverd, maar begin augustus is de overeenkomst toch opgezegd omdat Deloitte nog steeds niet (voldoende) leverde. Geschatte kosten: 6 miljoen.

Het komt helaas veel vaker voor, IT-projecten die veel te laat of gebrekkig worden opgeleverd. Als dit soort gevallen bij de rechter terecht komt, gaat de discussie vaak over de vraag of opdrachtgever de overeenkomst had mogen ontbinden, of dat opdrachtgever eerst nog een ingebrekestelling had moeten sturen. De vraag of de ICT van voldoende kwaliteit was, komt zelden aan de orde. Toch is dat vaak wel een groot deel van het probleem. Lees meer

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De wet heeft veel stof doen opwaaien en menig ondernemer in paniek doen raken. Dat was niet omdat de wet nu zoveel nieuwe regelgeving opleverde. Het verschil met onze oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was niet enorm groot. Nee, de reden waarom de wet zoveel in beweging brengt, was met name de torenhoge boetes die er kunnen worden uitgedeeld, namelijk tot € 20.000.000 of 4% van de omzet.

We zijn inmiddels ruim een jaar verder. Misschien interessant om eens te kijken naar de boetes die al zijn uitgedeeld en hoe die hebben uitgepakt. Daarnaast ga ik nog kort in op beleidsregels die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels heeft opgesteld over hoe zij omgaat met het opleggen van boetes bij schending van de AVG. Lees meer

Om de continuïteit van de automatisering binnen bedrijven te waarborgen wordt vaak gebruik gemaakt van een escrow. De escrow is bedoeld om de gebruiker van de software te verzekeren van het ononderbroken gebruik van bedrijfskritische software, als de leverancier om welke reden dan ook, niet meer kan leveren.

In een escrowovereenkomst wordt vastgelegd dat een kopie van de broncodes en documentatie van de software door een derde partij in bewaring worden genomen. Op het moment dat de softwareleverancier onverhoopt niet aan haar verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld in geval van faillissement), zorgt de escrowagent ervoor dat de broncodes en documentatie van de applicatie worden vrijgegeven aan de gebruiker. Ik bespreek hier een paar aandachtpunten waar je even bij stil moet staan voordat je een escrowovereenkomst afsluit. Lees meer

De overeenkomst met je ICT-dienstverlener is opgezegd, maar de opzegtermijn blijkt veel te kort om een nieuwe leverancier te vinden en te migreren naar die nieuwe leverancier. Dat overkwam partijen in de onderstaande situatie. Zij kwamen er in onderling overleg niet uit en moesten naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie en de te volgen handelswijze. Lees meer

In bijna iedere overeenkomst komt wel een geheimhoudingsbeding voor. Voor praktisch iedere samenwerking is het zinvol om hier afspraken over te maken, zodat bedrijfsgeheimen niet zomaar op straat komen te liggen. Hoe moeilijk het soms is om de naleving van een geheimhoudingsbeding te handhaven blijkt wel uit het volgende. Lees meer

Onlangs adviseerde ik een organisatie over de afspraken die zij hadden gemaakt over de ontwikkeling, het gebruik, het onderhoud en het beheer van een platform. Alle processen die plaatsvinden binnen de organisatie gaan via dit platform. Met ander woorden, zonder (goed werkend) platform geen business. Dat was ook de reden voor opdrachtgever om stil te staan bij de continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot het platform en dus ook over de partij die het platform heeft ontwikkeld en in onderhoud heeft. Leverancier wilde graag meedenken over de mogelijkheden. Er is al een regeling getroffen voor de mogelijkheid tot overstappen naar een andere leverancier en leverancier is zelfs bereid om het auteursrecht op de software voor zover als mogelijk over te dragen. Lees meer

 

Over het algemeen geldt “afspraak is afspraak”. Het is heel verstandig om je afspraken vast te leggen in een contract, maar ook als je dat niet doet, geldt nog steeds “afspraak is afspraak”. In deze rechtszaak dacht een van partijen dat dit niet voor haar gold, maar dat komt hem duur te staan (Dat kost hem om precies te zijn € 185.787,37).

Wat was er aan de hand?

Pepperflow houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van software. SEP is een adviesbureau en ondersteunt, begeleidt en adviseert profit- en non-profitorganisaties op het gebied van informatieveiligheid en privacy. In dat kader levert SEP onder andere een Information Security Management System (ISMS): een softwarepakket waarmee binnen de betrokken organisaties de informatieveiligheid en privacy kan worden geborgd.

Samenwerking

Vanaf oktober 2018 zijn partijen gaan samenwerken. De samenwerking houdt kort gezegd in dat SEP software van Pepperflow aan haar klanten verkoopt.

De klanten, voornamelijk lokale overheden, sloten een overeenkomst van opdracht met SEP en SEP verzond vervolgens een opdrachtformulier aan Pepperflow. Het opdrachtformulier vermeldde de te leveren producten, de werkzaamheden ten aanzien van de implementatie, de duur van de overeenkomst en het abonnementsgeld.

Hoewel partijen hun samenwerking al uitvoeren, raken zij het niet eens over hun samenwerkingsovereenkomst. Diverse opties van driehoeksovereenkomst tot resellerovereenkomst zijn aan de orde geweest, maar partijen komen niet tot overeenstemming.

Opzegging

Na een jaar discussiëren over een passend contract, zegt SEP in september 2019 de samenwerking op. SEP stelt de bestaande contracten met de klanten die voor Pepperflow hebben gekozen te zullen honoreren. Verder stellen ze voor hun gezamenlijke klanten ook samen te informeren. Zogezegd, zo gedaan. De klanten krijgen een keurig schrijven waarin zij geïnformeerd worden over de beëindiging van de samenwerking tussen SEP en Pepperflow, met daarbij de vermelding dat de gemaakte afspraken zullen worden nagekomen.

So far, so good.

Volgend op het eerste bericht stuurt SEP de betreffende klanten een tweede bericht. Hierin meldt SEP dat de producten van Pepperflow niet zullen worden doorontwikkeld. Zij biedt deze klanten de mogelijkheid om over te stappen op een product dat SEP heeft ontwikkeld in samenwerking met een andere samenwerkingspartner, Cuccibu. Dit product zal wel worden doorontwikkeld. De klant mag de keuze maken.

Als deze gang van zaken Pepperflow ter ore komt, komt zij verhaal halen bij SEP. Pepperflow stelt zich op het standpunt dat het verbreken van de contracten die gelden tussen de klanten en SEP, geen gevolgen heeft voor de contracten die tussen SEP en Pepperflow zijn overeengekomen. En dat vindt SEP toch wel een beetje raar. Dat SEP daarmee te kennen geeft weinig te begrijpen van heet begrip ‘contract’ blijkt ook uit de rechtszaak die volgt.

Want nu partijen zo lijnrecht tegenover elkaar staan, blijft die rechtszaak natuurlijk niet uit. Pepperflow vordert betaling van de facturen van alle lopende contracten.

De rechtbank

De rechter overweegt het volgende:

 • Ondanks dat er geen schriftelijke overeenkomst ligt, staat vast dat partijen vanaf 2018 met elkaar samenwerken. Dit blijkt uit alle correspondentie en opdrachtbevestigingen die tussen partijen zijn uitgewisseld.
 • Het feit dat klanten gebruik hebben gemaakt van het aanbod van SEP om hun contract ten aanzien van de Pepperflow-producten te beëindigen, maakt niet dat de contracten tussen SEP en Pepperflow ten aanzien van die producten ook zijn beëindigd of kunnen worden beëindigd.
 • Pepperflow is zijn verplichtingen nagekomen voor zover mogelijk. Daar waar Pepperflow haar verplichtingen niet kon nakomen, is dat door toedoen van SEP. Ook het feit dat Pepperflow door de beëindiging van de samenwerking in veel gevallen weinig of geen werk heeft verricht, maakt het oordeel niet anders.
 • SEP probeert zich nog te verweren met te stellen dat er veel klachten waren over de Pepperflow-producten. Omdat in verband met deze klachten geen ingebrekestellingen zijn verstuurd, heeft dat geen invloed op de betalingsverplichtingen van SEP.
 • De rechtbank oordeelt tenslotte dat SEP alle openstaande facturen conform afspraak moet betalen. De verschuldigde som bedraagt bijna twee ton.

Verbazing

Hoewel ik me best kan voorstellen dat SEP zich na de beëindiging van de samenwerking met Pepperflow een beetje ‘gevangen’ voelde in de contracten met Pepperflow, vind ik het toch lastig voor te stellen dat SEP dacht straffeloos al die contracten te kunnen beëindigen. Was dit echt onwetendheid of was dit roekeloosheid?

In geval een mooi voorbeeld over hoe het niet moet. Het blijft belangrijk om een samenwerking weloverwogen aan te gaan. Dat doe je onder andere door de afspraken goed vast te leggen. Laat je dat achterwege, maar ga je feitelijk wel samenwerken? Dan heb je toch een samenwerkingsovereenkomst alleen is het veel lastiger vast te stellen welke afspraken er gelden.

Overweeg jij te gaan samenwerken? Lees dan eerst even mijn Checklist Succesvol Samenwerken! Maar je mag me natuurlijk ook altijd even bellen of mailen als je even wil overleggen.

Herken je dat? Je organisatie is in grote mate afhankelijk van ICT om goed te kunnen functioneren. Sterker nog, zonder goed werkende ICT ligt alles stil. Er is veel tijd gestoken in het vinden van een goede leverancier, om jullie processen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. En nu komt de leverancier zijn afspraken niet na en werkt het niet naar behoren. Je hebt al enkele keren gebeld. Maar die telefoontjes werden afgedaan met: “We werken eraan!”, “We lossen het zo snel mogelijk op”. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. De enige oplossing lijkt om de betalingen stop te zetten. “Dat zal hem leren!” Lees meer