Onrechtmatige concurrentie en samenwerking

Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 5 minuten

Als je samenwerkt, in welke vorm dan ook, kom je al gauw op het punt dat je kennis, ervaring en andere (gevoelige) bedrijfsinformatie gaat delen. Dat brengt natuurlijk wel een risico met zich mee. Je moet erop vertrouwen dat die ander zorgvuldig met die informatie omgaat. Je kunt het wel angstvallig voor jezelf houden, maar dan wordt die samenwerking ook niet echt wat.

In het onderstaande geval hadden partijen wel afspraken gemaakt, maar dachten de opdrachtnemers dat ze hun opdrachtgever toch wel konden beconcurreren. Daar stak de rechter een stokje voor.

Wat was er aan de hand?

Resumedia publiceert sinds 2011 de website cvwizard.nl en sinds 2014 de website cv.nl. Op deze websites worden betaalde diensten aangeboden om solliciteren makkelijker te maken. De Programmeurs hebben vanaf 2013 tot eind 2018 als software designer/front-back-end developer werkzaamheden verricht voor Resumedia. Voor de start van de opdracht in 2013 hebben Partijen een overeenkomst van opdracht gesloten.

De Programmeurs hebben in eigen beheer de website www.cvmaker.nl ontwikkeld en in januari 2018 gepubliceerd. Zij voeren de handelsnaam “CVMaker”. Op de website cvmaker.nl worden diensten aangeboden die identiek zijn aan de diensten van cvwizard.nl en cv.nl.

Conflict

In februari 2018 en april 2018 worden de Programmeurs gesommeerd om de exploitatie van de website te staken. In september 2018 start Resumedia een kortgedingprocedure om te bewerkstelligen dat de Programmeurs de exploitatie van hun website staken.

De rechter oordeelt als volgt.

Handelsnaam

Resumedia vordert dat de Programmeurs het gebruik van de handelsnaam ‘CVMaker’ per direct staken. Zij stelt dat de handelsnaam CVmaker in hoge mate overeenstemt met haar handelsnamen CVwizard en CV.nl. Hierdoor ontstaat verwarring tussen de beide ondernemingen.

Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die al door een ander rechtmatig wordt gevoerd, of die van die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, en daarom bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen veroorzaakt.

De vraag is hier of het voor de redelijk oplettende internetgebruiker duidelijk is met welk bedrijf hij te maken heeft.

De handelsnamen cvwizard en cv.nl zijn in hoge mate beschrijvend. Het dominerende tekstonderdeel CV geeft de kern van de bedrijfsactiviteit weer. Daarom worden deze handelsnamen maar heel beperkt beschermd. Niemand heeft een monopolie op een beschrijvende handelsnaam. Iedereen mag woorden die beschrijvend zijn voor zijn diensten in het maatschappelijk verkeer gebruiken.

De Programmeurs maken geen inbreuk maken op de handelsnaamrechten van Resumedia, aldus de rechter.

 Wanprestatie

In de tweede plaats vordert Resumedia dat de Programmeurs stoppen met het overtreden van het non-concurrentiebeding.

Volgens de Programmeurs gold de overeenkomst van opdracht uitsluitend voor de eerste opdracht en niet voor de daaropvolgende opdrachten.

Hier maakt de rechter korte metten mee. Ook al is de overeenkomst van opdracht alleen maar aangegaan voorafgaande aan de eerste opdracht, uit de inhoud blijkt dat deze bedoeld was om voor meerdere opdrachten te gelden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit artikel 2 en 3 waarin is opgenomen: “Opdrachtnemer zal doorgaans elke opdracht die de opdrachtgever oplegt starten binnen 3 werkdagen.” en “Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de opdrachten (…)”

In de tweede plaats stellen Programmeurs dat in de overeenkomst van opdracht geen non-concurrentiebeding was opgenomen.

In artikel 3, getiteld “Geheimhouding”, was de volgende tekst opgenomen:
“Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de opdrachten alsook na die tijd, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot zijn/haar kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de onderneming van Opdrachtgever alsook de bij deze gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van Opdrachtgever en alle informatie waarover hij in verband met de werkzaamheden van Opdrachtnemer beschikt.

De Opdrachtnemer verplicht zich de informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, en zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer is gehouden deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te openbaren (…)”

De rechter oordeelt dat deze tekst op geen enkele andere manier kan worden begrepen, dan de verplichting om de verkregen kennis geheim te houden en Resumedia geen concurrentie aan te doen.

Onrechtmatige daad

Ten overvloede overweegt de rechter dat zelfs al zou er geen non-concurrentiebeding zijn opgenomen in de overeenkomst van opdracht, dan nog zouden de gedragingen van de Programmeurs onrechtmatig zijn. Hiertoe overweegt de rechter als volgt.

Tussen partijen heeft jarenlang een commerciële relatie bestaan. De Programmeurs hebben een reeks deelopdrachten van Resumedia uitgevoerd om de website CVwizard.nl te bouwen en te verbeteren. Hoewel concurrentievrijheid het uitgangspunt is, de Programmeurs hadden voldoende afstand moeten nemen van het programma CVwizard. Dat hebben zij onvoldoende gedaan.

Beide producten vertonen op een heel aantal punten wezenlijke overeenstemming:

  • Onderaan de homepage staat op alle sites een blauwe button  met de tekst “(start met) cv maken”;
  • De templates van www.cvmaker.nl en cvwizard.nl lijken te veel op elkaar;
  • Beide websites adverteren met drie simpele stappen;
  • Op beide sites staat op dezelfde plek een uitleg hoe de website werkt;
  • De abonnementsprijzen liggen bij elkaar in de buurt. Een abonnement voor zowel CV.nl als CVMaker.nl kost € 7,99 per maand;

Omdat de Programmeurs onvoldoende afstand hebben genomen van de website van eisers, hebben zij onrechtmatig gehandeld tegenover eisers. De rechter besluit dat de Programmeurs de exploitatie van de website cvmaker.nl moeten staken.

Conclusie

Het delen van knowhow en andere bedrijfsinformatie is belangrijk om een samenwerking te laten slagen. Maar het is wel heel zinvol om goede afspraken te maken over geheimhouding en gebruik van die informatie. Dat voorkomt dat je samenwerkingspartner er ineens met jouw ideeën vandoor gaat.

Wil jij je samenwerking goed regelen? Begin dan met mijn Checklist Succesvol Samenwerken.

Meer lezen?

Auteursrecht en samenwerking

Samenwerking en intellectueel eigendom

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)