Einde samenwerking, grote gevolgen

Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 5 minuten

Vertrouwen is de beste basis voor een samenwerking. Dat betekent niet dat je geen goede afspraken hoeft te maken. In de onderstaande samenwerking ging het mis na de start. Dat betekende het einde van de samenwerking. Het vertrouwen was weg en de juiste afspraken ontbraken.

Wat was er aan de hand?

PimBio is een biotech bedrijf, dat microfluïdische producten en technologieën ontwikkelt en produceert op de “organ-on-a-chip”” markt. Zij heeft als doel: het mogelijk maken van de aanmaak van levende weefsels en complete organen voor wetenschappelijk onderzoek, regeneratieve geneeskunde en industrie.

Axxicon richt zich op de ontwikkeling, enginering, productie en verkoop van hoogwaardige matrijzen voor het spuitgieten van kunststofproducten en het verspanen van precisieonderdelen.

Samenwerking

Verder is ook de stichting Biotechnlogy Systems Platform (BSP) betrokken. Zij hebben tot doel innovatie en samenwerkingen tussen bedrijven die actief zijn in de biotech en de hightech te bevorderen. In 2015 melden PimBio en Axxicon zich aan bij BSP met hun project “microfluidic 3D cell culture”. PimBio en Axxicon gaan gezamenlijk een ontwerp maken van een chip voor complexe weefselkweek in een organ-on-a-chip formaat.

Voor dit project krijgen partijen ieder € 25.000 subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Per 1 januari 2016 starten partijen met de uitvoering van het project. Op 25 mei 2016 stelt PimBio een schets genaamd “microfluid channels option 1” aan Axxicon ter beschikking. Op 30 maart 2017 vindt een meeting tussen partijen plaats waarbij door Axxicon gespuitgiete chips door PimBio worden beoordeeld.

Opzegging

PimBio stelt zich vervolgens op het standpunt dat Axxicon mogelijk inbreuk heeft gemaakt op haar octrooirecht. Op 2 april 2017 volgt een brief van een advocaat met het verzoek om een nadere verklaring. Op 16 mei 2017 meldt PimBio dat zij zonder Axxicon verder wil gaan met het project. De belangrijkste reden daarvoor is dat PimBio Axxicon heeft gevraagd om een commercieel prototype te maken van het ontwerp van de chip van PimBio en dat Axxicon dit nu als een commercieel product maakt voor een van haar eigen klanten.

Op 30 mei 2017 vindt er een gesprek tussen partijen plaats. Hier bevestigt PimBio nogmaals dat zij zonder Axxicon verder gaat. Om de toegekende subsidie veilig te stellen wordt een aangepast projectplan voorgelegd aan RVO. RVO gaat in januari 2018 akkoord met het gewijzigde projectplan.

PimBio maakt echter bezwaar tegen het besluit van RVO tot goedkeuring van het aangepaste projectplan. RVO gaat volgens PimBio onterecht voorbij aan de voorwaarde dat Axxicon de extra kosten vergoed als gevolg van de beëindiging van de samenwerking.

Schadevergoeding

Wat volgt is een procedure bij de kantonrechter waarin PimBio schadevergoeding eist in verband met niet nakomen door Axxicon van haar verplichtingen. De kantonrechter wijst de vorderingen van PimBio af.

In hoger beroep doet PimBio een nieuwe poging. In haar vordering stelt PimBio dat er een tweede overeenkomst is gesloten na het besluit om de samenwerking te verbreken. Op basis van deze tweede overeenkomst is Axxicon verplicht om alle extra kosten te vergoeden in verband met de gescheiden voortzetting van het project. Axxicon heeft niet aan deze verplichting voldaan.

In de visie van Axxicon hebben partijen zich wel jegens RVO verbonden, maar niet jegens elkaar. Axxicon betwist dat zij gehouden is om PimBio schadeloos te stellen voor de extra kosten van PimBio. Integendeel: Axxicon vindt dat PimBio schadeplichtig is wegens het beëindigen van de samenwerking.

Volgens PimBio vloeit de verplichting tot schade vergoeding voort uit het feit dat Axxicon wist dat PimBio voor de wijziging van het projectplan na de beëindiging van de samenwerking als voorwaarde had gesteld dat Axxicon schadevergoeding zou betalen. Instemming met het gewijzigde projectplan impliceert instemming met de verplichting tot schadevergoeding, stelt PimBio.

Hof

Het hof overweegt het volgende.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Aanvaarding van een aanbod kan uitdrukkelijk of stilzwijgen. Of er sprake is van een stilzwijgende aanvaarding, hangt af van wat partijen uit elkaars verklaringen en gedragingen, gegeven de omstandigheden mochten afleiden.

In dit verband vind het hof het volgende belangrijk:

  • PimBio heeft het initiatief genomen om de samenwerking te beëindigen. Op dat moment is geen voorbehoud met betrekking tot schadevergoeding gemaakt.
  • Pas in een e-mail van 15 juli 2017 noemt PimBio schadeloosstelling door Axxicon als mogelijke optie bij gescheiden voortzetting van het project;
  • In de mail van 9 augustus 2017 deelt PimBio mee dat zij een schadevergoeding van € 16.000 verlangt.
  • In een mail van  18 september refereert PimBio opnieuw aan de schadevergoeding.
  • Op 18 oktober mailt PimBio dat zij akkoord kan gaan met de tekst van het gewijzigde projectplan voor RVO. Wel behoudt zij zich alle rechten voor, in het bijzonder die met betrekking tot schadevergoeding. Zij gaat er daarmee vanuit de Axxicon akkoord gaat met het vergoeden van deze schade.
  • Op 25 oktober stuurt PimBio een sommatie aan Axxicon om een schadevergoeding van € 15.000 te betalen.
  • Axxicon reageert hierop met de stelling dat zij haar inspanningsverplichting binnen het project is nagekomen en dat de aansprakelijkstelling ongegrond is.

Volgens het hof mag PimBio uit deze gang van zaken niet afleiden dat Axxicon zich heeft verbonden om PimBio schadeloos te stellen voor de extra kosten die zij zou moeten maken. PimBio gaat dus met lege handen naar huis.

Kan het niet anders?

Als ik dit soort uitspraken lees, vraag ik me altijd af wat partijen (en hun advocaten) bezield heeft om het zover te laten komen. Axxicon is hier in het gelijk gesteld. Of Axxicon hier ook de ‘winnaar’ is, valt te betwijfelen. Als Axxicon eerder had gereageerd op de vorderingen tot schadevergoeding en partijen met elkaar in overleg waren getreden, had een rechtszaak wellicht voorkomen kunnen worden. De kosten van deze rechtszaken bedragen veel meer dan de oorspronkelijk schadevergoeding die PimBio vorderde. Zowel voor Axxicon als voor PimBio en zowel in geld als in tijd en energie.

Behoefte aan overleg over een overeenkomst? Neem gerust contact op. Dan drinken we een kop koffie.

Uitspraak hof

Meer lezen?

Samenwerking al ten einde voor de start

Regel het einde van je samenwerking goed

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)