Sssst, niet verder vertellen ……

ICT-contracten, Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Misschien heb je er al wat van gezien: de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen, in werking getreden op 23 oktober 2018. Maar wat kun je er nu eigenlijk mee?

Voor de invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bestond er geen specifieke mogelijkheid om bedrijfsgeheimen, bedrijfsvertrouwelijke gegevens of knowhow te beschermen. Partijen regelden dit meestal onderling door het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel NDA – Non Disclosure Agreement – genoemd). Bij overtreding van de geheimhoudingsovereenkomst is er sprake van contractbreuk en kan de houder van het geheim schadevergoeding vorderen. Daarnaast konden houders van een (geschonden) bedrijfsgeheim een beroep doen op onrechtmatige daad.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De wet bescherming bedrijfsgeheimen geeft een wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen: “niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie”. Om de worden gekwalificeerd als bedrijfsgeheim moet de informatie voldoen aan de volgende eisen:

  • Er is sprake van geheime informatie: de informatie is niet algemeen toegankelijk of bekend voor personen die zich normaal gesproken bezighouden met dit soort informatie;
  • De informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is;
  • Er zijn beschermingsmaatregelen getroffen: de houder van de informatie heeft organisatorische, technische of contractuele maatregelen genomen om de informatie te beschermen.

Beschermingsmaatregelen

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een uitspraak gedaan over de vraag wat redelijke maatregelen zijn om bedrijfsgeheimen te beschermen. Het betrof een conflict tussen Wärtsilä en Aegir Marine, beide producent van onderdelen voor schepen. Volgens Wärtsilä heeft Aegir Marine onrechtmatig gehandeld door bedrijfsgeheimen van Wärtsilä (bestaande uit onder andere constructietekeningen) te gebruiken en openbaar te maken. Wärtsilä stelt dat het gebruiken en openbaar maken van de constructietekeningen een schending van bedrijfsgeheimen oplevert.  Dit is de rechter niet met Wärtsilä eens.

Volgens de wet is informatie slechts een bedrijfsgeheim als de houder daarvan voldoende doet om deze informatie geheim te houden. Tijdens de procedure blijkt dat Wärtsilä de constructietekeningen zonder voorbehoud en zonder NDA aan derden heeft toegestuurd. Wel staat op alle constructietekeningen dat deze niet verder mogen worden verspreid, maar dat vindt de Rechtbank onvoldoende. Die tekst is, evenals de geheimhoudingsbepaling in de arbeidsovereenkomst, vooral gericht op de eigen medewerkers. De tekst is duidelijk niet bedoeld om externe ontvangers erop te bewijzen dat het hier gaat om vertrouwelijke informatie.
Daarnaast stelt Wärtsilä dat zij een gekwalificeerd toegangs- en beveiligingssysteem hanteert. Dit kan als redelijke maatregel gelden als het systeem tot gevolg heeft dat er maar een beperkt aantal sleutelfiguren toegang hebben tot de bedrijfsgeheimen. Daarvan was hier geen sprake concludeerde de rechter. Omdat Wärtsilä te weinig maatregelen heeft getroffen om de informatie te beschermen is de Rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een bedrijfsgeheim. Wärtsilä kan geen beroep doen op de beschermingsmaatregelen die de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Dit leert ons dat de houder van bedrijfsgeheimen serieuze maatregelen moet nemen om zijn knowhow te beschermen om ook gebruik te kunnen maken van de wet.

Handhaving

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt ondernemers die beschikken over bedrijfsgeheimen. Indien de bedrijfsgeheimen van een ondernemer in strijd met de wet worden openbaar gemaakt, biedt de wet mogelijkheden om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. De houder van de bedrijfsgeheimen kan de volgende vorderingen instellen:

  • De staking van of het verbod op het gebruik of openbaarmaking van het bedrijfsgeheim vorderen;
  • Een verbod om met het bedrijfsgeheim producten te maken of op de markt te brengen;
  • Het terugroepen of vernietigen van al vervaardigde producten;
  • Vernietiging van documentatie;
  • Schadevergoeding;
  • Volledige vergoeding proceskosten.

De wet biedt ook ruimte om de rechter te verzoeken de zaak vertrouwelijk te behandelen, om te voorkomen dat de bedrijfsinformatie door het proces (nog verder) wordt verspreid.

Wat levert de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ons nu op?

In de oude situatie moesten partijen een geheimhoudingsovereenkomst sluiten om gevoelige bedrijfsinformatie geheim te houden. Al zijn er ongetwijfeld meer mogelijkheden om bedrijfsgeheimen te beschermen, ook onder de nieuwe wet lijkt een geheimhoudingsverklaring een beproefde methode op het moment dat de handelspraktijk er om vraagt dat de informatie gedeeld wordt (bijvoorbeeld om te kunnen beoordelen of een product geproduceerd kan worden). Om diefstal uit het bedrijf te voorkomen, zal de informatie op een andere manier moeten worden beschermd. Ter bescherming van de informatie moeten we dus ten minste hetzelfde beschermingsniveau hanteren, als voor de intreding van de wet. Mocht er echter sprake zijn van een inbreuk op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, dan biedt de wet ons wel veel meer mogelijkheden om de onrechtmatige gebruiker van bedrijfsgeheimen aan te pakken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)